jeddah Al Baghdadiyah Al Gharbiyah Dist Al Madinah Al Munawwarah Rd

مسجد الجفالي
Kingdom of Saudi Arabia - jeddah - Al Baghdadiyah Al Gharbiyah Dist - Al Madinah Al Munawwarah Rd

Address For Juffali Mosque jeddah Al Baghdadiyah Al Gharbiyah Dist Al Madinah Al Munawwarah Rd,Telephone number Juffali Mosque jeddah Al Baghdadiyah Al Gharbiyah Dist Al Madinah Al Munawwarah Rd مسجد الجفالي
ـعببشمه ’خسضعث